• pl
 • en

Piony organizacyjne

Branża mechaniczno-technologiczna TEMATYKA USŁUG

Przygotowanie technologii, rozwiązywanie układów urządzeń załadowczych, odbiorowych i transportowych to główne specjalizacje branży mechaniczno-technologicznej Specjaliści tej branży w zakresie swoich działań prowadzą modernizacje wydziałów hutniczych i przeróbczych, wielkich pieców, stalowni i walcowni, projektują urządzenia dozująco-ważące, kompletne instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze, urządzenia transportu bliskiego, tj. przenośniki taśmowe, śrubowe i inne.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obliczenia wytrzymałościowe, ekspertyzy techniczne, a także bezpośredni nadzór nad realizacją projektów w hutnictwie, górnictwie oraz innych gałęziach przemysłu.
ƒ
ZAKRES USŁUG
 • urządzenia technologiczne i mechaniczne (mieszalniki, kruszarki i inne),
 • urządzenia dozująco-ważące,
 • instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze,
 • suwnice i urządzenia transportu bliskiego, np. przenośniki taśmowe, śrubowe, wozy kadziowe i inne,
 • kompletne linie rozładunku, magazynowania i transportu różnych materiałów (w tym również biomasy),
 • zainstalowanie linii produkcyjnych w przemyśle
Branża budowlano-konstrukcyjna i architektoniczna TEMATYKA USŁUG

Projektowanie zakładów przemysłowych i hal, projekty dla budownictwa ogólnego oraz użyteczności publicznej, konstrukcje wsporcze estakad energetycznych, jezdni podsuwnicowych, obiekty gospodarek: wodnej, elektrycznej. Ponadto, projektanci tej branży przygotowują plany realizacyjne i zagospodarowania terenu, stref ochronnych, a także fundamenty urządzeń technologicznych, żelbetowe obiekty inżynierskie, projekty konstrukcji stalowych.
ƒ
OBSZAR DZIAŁANIA

Kompleksowe usługi inżynierskie we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego w budownictwie przemysłowym, specjalistycznym oraz ogólnym.

ZAKRES USŁUG

 • koncepcje programowo-przestrzenne zadań inwestycyjnych;
 • doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie realizacji inwestycji;
 • opracowanie ekspertyz dla obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego;
 • analizy statyczno-wytrzymałościowe oraz analizy porównawcze konstrukcji nośnych budynków i budowli oraz konstrukcji inżynierskich;
 • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • projekty budowlane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawcze (techniczne);
 • projekty warsztatowe;
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie;
 • opracowanie wytycznych realizacji inwestycji;
 • projekty organizacji budowy;
 • projekty organizacji robót budowlanych;
 • projekty zaplecza placu budowy;
 • weryfikacja i opiniowanie projektów;
 • nadzory inwestorskie i autorskie;
 • adaptacja dokumentacji zagranicznej do zastosowania na rynku krajowym;
 • wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych wszelkich obiektów budowlanych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Branża energetyczna i instalacji OBSZAR DZIAŁANIA

Kompleksowe usługi inżynierskie we wszystkich fazach procesu technologicznego w przemyśle oraz zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

TEMATYKA USŁUG

 • gospodarki cieplne, wodno-ściekowe, gazami technicznymi i opałowymi;
 • przemysłowe instalacje odpylania i wentylacji;
 • przemysłowe instalacje: wody wysokiego ciśnienia, hydrauliki i pneumatyki siłowej, transportu pneumatycznego;
 • instalacje budowlane: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjne, ciepłej wody użytkowej i przeciw pożarowe;
 • instalacje specjalistyczne.
Branża elektryczna i AKPOBSZAR DZIAŁANIA

Kompleksowe usługi inżynierskie we wszystkich fazach procesu technologicznego.
ƒ
TEMATYKA USŁUG

 • zasilanie energią elektryczną oraz rozdział mocy w obrębie węzłów i obiektów przemysłowych;
 • sieci elektryczne, a w szczególności niskich napięć;
 • układy napędów elektrycznych urządzeń technologicznych,
 • sterowanie i automatyka procesów technologicznych (z zastosowaniem sterowników programowalnych),
 • AKP procesów technologicznych,
 • instalacje elektryczne silnoprądowe, oświetleniowe, uziemiające, odgromowe.